• Vandaag voor 16:00 besteld, morgen in huis
  • Op voorraad direct leverbaar
  • U kiest voor kwaliteit & scherpe prijzen
  • Verzendkosten vanaf € 4,49
  • Anoniem via betaallink

Identiteit van de ondernemer

 

 

Correspondentieadres: 

Postbus 027

3125AS Schiedam

 

E-mailadres: helpdesk@bullparadiso.eu
Bereikbaarheid:
Van maandag t/m zaterdag vanaf

10.00 uur tot 18.00 uur

 

Algemene voorwaarden:


Artikel 1 - Toepasselijkheid;
Artikel 2 - Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten;
Artikel 3 - Prijzen;

Artikel 4 - Betaling;
Artikel 5 - Levering en leveringstijden;
Artikel 6 - Ruilen en herroepingsrechten;
Artikel 7 - Retourneren;
Artikel 8 - Garantie en aansprakelijkheid;
Artikel 9 - Overmacht;
Artikel 10 - Intellectuele eigendom;
Artikel 11 - Persoonsgegevens;
Artikel 12 - Uw rechten;


1. Toepasselijkheid 

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van https://www.bullparadiso.euen op alle met aangegane overeenkomsten.

 

1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten.

1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.4 Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door ons ingestemd is.

1.5 De internetsite https://www.bullparadiso.eu/  van richt zich uitsluitend op de Europese markt.

1.6 Onder "Koper" wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met https://www.bullparadiso.eu/  in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

 

1.7 De producten zijn in het nl laboratorium getest voor aankoop van onze producten raadpleeg altijd uw arts en/of bijsluiters

1.7a De producten worden niet verstrekt aan personen onder de 24 jaar.

 

1.9 https://www.bullparadiso.eu/  behoudt zich het recht voor deze voorwaarden aan te passen aan wettelijke normen van Europese wetgeving.

1.9 Door het gebruik van de internetsite van https://www.bullparadiso.eu/ en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden evenals alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten:

2.1 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Bij aanbiedingen via de internetsite wordt dit kenbaar per E-mail gemaakt.

2.2 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd per e-mail of post is verzonden naar het door Koper opgegeven emailadres of correspondentieadres. 

2.3 Koper en komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.1 en 2.2 is voldaan. Vooral ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van https://www.bullparadiso.eu/  zullen voor zover de wet dat toelaat, gelden hierbij als een vermoeden van bewijs. 

 

2.7 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven van toepasbaarheid met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. https://www.bullparadiso.eu/  garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie of toepasbaarheid in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.


3. Prijzen:

3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting.

3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding. Deze periodes komen altijd met elkaar overeen.

3.3 De Koper is de prijs verschuldigd die https://www.bullparadiso.eu/  in haar bevestiging conform artikel 2 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door https://www.bullparadiso.eu/  worden gecorrigeerd.. 

3.4 Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs.4. Betaling:

4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald: via vooruitbetaling.
bullparadiso.nl  kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite of via een schriftelijke mededeling van https://www.bullparadiso.eu/

4.2 In het geval door https://www.bullparadiso.eu/ een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is.
Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.

4.3 Bij niet of niet-tijdige betaling zijn de extra kosten altijd voor rekening van koper.

4.4 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die https://www.bullparadiso.eu/  als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens (betaling-)verplichtingen heeft moeten maken.

4.5 In geval van niet-tijdige betaling is https://www.bullparadiso.eu/  bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen. Eveneens gaat u akkoord indien u niet betaald dat u opgenomen wordt in de rubriek oplichting van deze site.
4.6 Gezien de gevoeligheid van de producten kunnen we helaas niet op basis van klarna / op reeks afbetaling leveren. 


5. Levering en leveringstijd:

5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft https://www.bullparadiso.eu/ ernaar om bestellingen binnen 2 werkdagen te verzenden. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. https://www.bullparadiso.eu/ kan nadere informatie betreffende levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter. De maximale levertijd zal 30 dagen bedragen tenzij anders overeengekomen. Mocht deze levertijd niet haalbaar zijn stellen wij u hiervan op de hoogte. U heeft dan het recht om de overeenkomst te ontbinden. Reeds betaalde bedragen worden zo spoedig mogelijk, doch binnen 30 dagen gecrediteerd.

5.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Koper per e-mail of telefonisch worden gemeld.

5.3 Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

5.4 Het risico van verlies of beschadiging van het product die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden wordt gebracht.

5.5 Klant verklaart volledig op de hoogte te zijn hetgeen in de klantenservice is medegedeeld betreffende verzending via track en tracé,

5.6 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.


6. Ruilen en herroeping recht:


6.1 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Overeenkomsten met consumentkopers waar uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de consumentkoper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingsrecht uit te oefenen binnen zeven (7) werkdagen na aflevering van het product in kwestie. Van dit herroepingsrecht zijn uitgezonderd producten die:

«tot stand gebracht zijn overeenkomstig specificaties van koper;
«duidelijk persoonlijk van aard zijn;
«door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
«snel kunnen bederven of verouderen; «van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur indien koper hun verzegeling heeft verbroken; 
«van kranten en tijdschriften.6.2 Indien de consumentkoper van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt bullparadiso.eu zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen van het door de consumentkoper betaalde aankoopbedrag minus de gemaakte verzendkosten.
6.3 Indien de consumentkoper een zending per rembours heeft besteld zal indien deze wordt geweigerd de verzendkosten en de rembourstoeslag en administratiekosten separaat in rekening worden gebracht.

6.4Bullparadiso zal bij een gegronde klacht binnen veertien (14) werkdagen na ontvangst van het geretourneerde artikel het door de koper betaalde bedrag terugstorten, mits het betreffende artikel onbeschadigd, niet gedragen of gewassen is en voorzien is van de originele verpakking en labels.

 

7 Wegens hygiënische voorschriften kun je de volgende artikelen uitsluitend retourneren wanneer je de verpakking niet hebt geopend (Dit is wettelijk bepaald conform artikel 10 lid 8):

  • Pruiken
  • Strings en lingerie
  • Catsuits
  • Panty’s en kousen
  • Alle sextoys waaronder vibrators en dildo’s
  • Condooms, glijmiddelen, crèmes en tabletten kunnen nooit retour gestuurd worden


7.1Eigendomsvoorbehoud
7.2 Na volledige betaling is het product eigendom van de klant.


8. Garantie en aansprakelijkheid:

8.1 https://www.bullparadiso.eu/ garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

8.2 Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie. 

8.3 De producten van https://www.bullparadiso.eu/ worden verzegeld en hygiënische verpakt en verstuurd naar de consument.

8.4 https://www.bullparadiso.eu/ is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van  https://www.bullparadiso.eu/ is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en omzetderving.

8.5 Indien https://www.bullparadiso.eu/om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

 

8.6 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
- indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van https://www.bullparadiso.eu/ of de fabrikant zijn verricht; - indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;
- indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
- indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.

 

8.7 Wij geven 30 dagen garantie op onaangebroken producten, deze kunnen retour worden geven en verrekent met het aankoopbedrag.

8.8 De Koper is gehouden https://www.bullparadiso.eu/ te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen https://www.bullparadiso.eu/ mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.
De Koper is verplicht het product aan te retourneren aan https://www.bullparadiso.eu/  om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantieaanspraak te bewerkstelligen. Indien een klacht gegrond wordt verklaard verplichte https://www.bullparadiso.eu/ zich tot het leveren van een gelijkwaardig product mits anders overeengekomen.

 

8.9 Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht.
Een eventueel door het bedrijf als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand. 
Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet, de overeenkomst op afstand en de door het bedrijf verleende garantie.

 

9. Overige garantie voorwaarden Garantie

9. Overmacht:


9.1 In geval van overmacht is https://www.bullparadiso.eu/  niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

10. Intellectuele eigendom:
10.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij https://www.bullparadiso.eu/, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

11. Persoonsgegevens:
11.1 https://www.bullparadiso.eu/ zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid bullparadiso.nl  neemt daarbij AGW  de van toepassing  zijn de privacyregel- en wetgeving in acht deze geschillen is gedeponeerd bij kantoorrechter te Clauslaan 60, 2595 AJ Den Haag.

12. Uw rechten:
12.1 U kunt altijd aan https://www.bullparadiso.eu/ vragen welke gegevens over u worden verwerkt. Hiertoe kunt u een e-mail sturen.. Ook kunt u per e-mail  vragen verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, die wij zo spoedig mogelijk zal verwerken. Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie dan kunt u ons hiervan op de hoogte stellen. Toezenden van informatie gebeurt alleen maar als u daarvoor uw emailadres heeft opgegeven.